dsc00033

ပထမ ေဟာဟဲ

harbor front MRT ဘက္က နည္းနည္း အတက္ၾကမ္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခရီးစၿပီး မၾကာခင္မွာ တစ္ခ်က္ နားခဲ့ရပါတယ္။ Alexandra ဘက္ကတက္လာခဲ့ရင္ေတာ့ ဒီဘက္ အဆင္းလမ္းက အေတာ္ အဆင္ေျပမွာပါ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s