မုန္တိုင္း

ေရ-

အားၾကီးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေပ်ာ့ေျပာင္းတယ္

ေလ-

ျပင္းထန္တယ္။ အင္အားရင္းျမစ္က် မခိုင္မာျပန္ဘူး

ေလ လို လွည့္ပတ္သြားလာဖို႕

ေလာကၾကီးက အားလံုးကို ခြင့္ျပဳမထားဘူး

ေရ လို အားလံုးနဲ႕ပ်ံ႕ႏွံ႕ေပ်ာ္၀င္ေစဖို႕လည္း

အားလံုးမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး

ေလာကၾကီးရဲ႕ ဥပေဒေတြကို

ေလက

ၿပိဳကြဲရင္ ၿပိဳကြဲ

ၿဖိဳလွဲတဲ့အခါ ၿဖိဳလွဲတယ္

ေရက

အသြင္ေျပာင္းရင္ေျပာင္း

ေစာင္း(ေဇာင္း)ထက္ထက္နဲ႕ တိုက္စားတဲ့အခါ တိုက္စားတယ္

ေလက ေရကို ေလးစားသလို

ေရက ေလကို နားလည္မွာလား

သူတို႕ ဆံုဆည္းခိုက္မွာ

“လႈိင္း” ေတြျဖစ္လာေလရဲ႕

ဆံုဆည္းခ်ိန္တိုပါေစေလ

“မုန္တိုင္း” တစ္ခု မေမြးဖြါးေစ့ခ်င္ဘူး။                   ။